Lisans Ders İçerikleri

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
1.SINIF – 1.DÖNEM
PSK 101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I
Dersin Genel Amacı:
Dersin amacı psikoloji psikolojinin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmak dersin temel amacıdır: Psikolojide araştırma yöntemleri, davranışın  fizyolojik temelleri, duyumlar ve algı, öğrenme, bellek, zekâ.
 
Ders Kitabı:
·         Atkinson, R.L. , Atkinson, R.C., Smith, E., Bem, D, Hoeksema, S. (1996).Psikolojiye Griş, Ankara: Arkadaş Yayınları.
·         Morris, C. (1991). Understanding Psychology (Psikolojiye Giriş), Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları
 
Yardımcı Okumalar:
·         Morgan, C. T. (1977). A Brief Introduction To Psychology (Psikolojiye Giriş), Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümleri Yayınları, Ankara.
·         Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi.
 
PSK 103 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ I
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı merkezi ve çevresel sinir sisteminde yer alan temel sinirsel yapılar, fonksiyonları ve ilgili sinirsel süreçler hakkında bilgi sağlamaktır. Çeşitli davranışlarla ilişkili beyin yapılarını göstermek. Farklı beyin yapıları arasındaki ilişkileri tartışmak. Davranışın düzenlenmesinde nörotransmiter ve hormonal yapıların mekanizmalarını ortaya koymak.
Ders Kitabı:
·         Öktem,Ö.(2006), Davranışsal Nörofizyoloji, Nobel Tıp Yay. İstanbul.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Carlson, N. R. (2010). Physiology of behavior. NY: Pearson.
Karakaş, S. (Ed.) (2008) Kognitif Nörobilimler. Ankara, MN Medikal & Nobel.
·         Özgören, M., Öniz, A. (eds) (2009) The Applied Brain Biophysics, ISBN: 978-975-441-259-8
·         Cüceloğlu,D.(1991), İnsan Ve Davranış, Remzi Kitabevi, İstanbul
·         Lezak,M.(1995), Neuropsychological Assesment, Oxford University Pres.
·         Madi,B.(2006), Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?, Norpa Yay., İstanbul
·         Mesulam,M.M.(2004), Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri, (Philadelphia,A.Davis Comp.)Pfizer, İstanbul.
 
MAT 114 SONLU MATEMATİĞE GİRİŞ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı öğrencilerin giriş düzeyinde temel matematik anlayışlarını geliştirmek, hangi problemlerin sonlu matematik kapsamındaki yöntemlerle çözülebileceğini öğretmek, ve sonlu matematik kavramlarıyla öğrencinin daha önce edindiği bilgileri birleştirmektir.
Ders Kitabı:
·         İlgili öğretim üyesinin vereceği ders notları ve materyalleri
Yardımcı Okumalar:
·         Sonlu Matematik R.Alizade-Ü.Ufuktepe Tübitak Popüler Bil. Kitapları
 
 
AİİT 101 ATATÜRK İLKE ve İNKILAPLARI I
Dersin Genel Amacı :
 
Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Nedenleri / Osmanlı İmparatorluğunun Son Yüzyılı ve Islahat Hareketleri / Anayasal Gelişmeler Açısından I. ve II. Meşrutiyet’in Getirdikleri, Fikir Akımları / II.Meşrutiyet Dönemi Savaşları (Trablusgarp Savaşı,Balkan Savaşları ) / I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması Hakkındaki Gizli Antlaşmalar / Mondoros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları / M.Kemal’in İstanbul’a Gelişi,Durumu Değerlendirmesi ve İzmir’in İşgaline Tepkileri / M.Kemal’in Samsun,Havza ve Amasya’daki Faaliyetleri , Amasya Genelgesi / Erzurum ve Sivas Kongreleri / Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli / BMM’nin Açılışı ve Düzenli Orduya Geçiş / Düzenli Ordunun Yaptığı Savaşlar / Sevr Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nın Kıyaslanması, Lozan Antlaşmasının Hükümleri.
Ders Kitabı:
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Dr. Faruk Yılmaz.
  • Dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanmış olan ders notu.
 
Yardımcı Okumalar:
·         İnkılap Tarihi, Açık Öğretim İnkilap Tarihi Kitapları
 
BİL 111 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Dersin Genel Amacı:
Bilgisayar kullanımına yeni başlayanlar için bilgisayarın donanım ve yazılımı hakkında bilgi sahibi          olmak, temel kullanım bileşenleri, kelime işlem, hesap tablolama sunum veri tabanları programları ve internet teknolojilerini temel düzeyde öğretilmesi. Bilgisayar nedir, donanım ve yazılım bileşenlerini kullanmak, Windows işletim sisteminin temel kullanımı (masaüstü, başlat menüsü, denetim masası), Linux işletim sistemi kullanımı, bilgisayar güvenlik ve yedekleme yazılımları, Excel ile basit hesaplar yapmak, tablolar oluşturmak, Word ile belge üzerinde çalışmak, Power Point ile sunum hazırlamak, Access veritabanı oluşturma ve raporlama, Publisher programı ile web tasarımı oluşturulması.
Ders Kitabı:
·         Microsoft Windows, Microsoft Office (Microsoft Yayınları)
·         Microsoft Egitim CD’leri
·         Yeni Başlayanlar için Bilgisayar Edition, İhsan Karagülle & Zeydin Pala
·         Bilgisayar ve İnternet Kullanımı- Hasan Çebi Bal
 
Yardımcı Okumalar: -
 
TÜRK 101 TÜRK DİLİ I
Dersin Genel Amacı :
Öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.
 
Ders Kitabı:
·         Çotuksöken, Yusuf, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili,   güncellenmiş baskı, İstanbul, 2008.
Yardımcı Okumalar:
·         Adalı, Oya (20 Aksoy, Ömer Asım (1991), Dil Yanlışları, İstanbul: Adam yay.
·         Atabay, Neşe-Sevgi Özel, Dr. İbrahim Kutluk (2003)., Sözcük Türleri II, İstanbul: Papatya yay.
·         Başkan, Özcan (1988), Bildirişim: İnsan Dili ve Ötesi, İstanbul: Altın Kitaplar yay.
·         Demir, Nurettin-Emine Yılmaz (2003), Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker yay.
·         Demircan, Ömer (2000)., İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul: Yaylım yay.
·         Eker, Süer (2002), Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker yay.
·         Ergin, Muharrem (1968)., Türk Dil Bilgisi, İstanbul: İÜEF yay.
·         Gencan, Tahir Nejat (1979), Dilbilgisi, Ankara: TDK yay.
·         Hatiboğlu, Vecihe (1972), Türkçenin Sözdizimi, Ankara: TDK yay.
·         Türkçe Sözlük (2005), Ankara: Dil Derneği.
·         Yazım Kılavuzu (2008), Ankara: Dil Derneği.
 
ENG 101 İNGİLİZCE I
Dersin Genel Amacı :
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task – listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
Ders Kitabı:
·         Full Stream Ahead, V. Çakır, N. Yorgancı, G. Keskil, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2002.
 
Yardımcı Okumalar:
İlgili öğretim üyesinin ders notları.
 
1.SINIF – 2. DÖNEM
PSK 102 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II
Dersin Genel Amacı:
Psikolojiye Giriş Dersi I’in devamı niteliğinde olup; dersin amacı psikoloji alanını genel çizgileriyle öğrencilere tanıtmaktır: Kişilik, motivasyon, zihinsel ve dil gelişimi, sosyal gelişim, stres ve çatışma, anormal davranışlar, sosyal algı, tutumlar. Gelişim – sosyal psikoloji kavramlarının, kişilik kuramları ve psikoterapi yöntemlerinin, anormal davranışların tanıtılması.
Ders Kitabı:
·         Morris, C. (1991). Understanding Psychology (Psikolojiye Giriş), Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Atkinson, R.L. , Atkinson, R.C., Smith, E., Bem, D, Hoeksema, S. (1996). Psikolojiye Giriş, Ankara: Arkadaş Yayınları.
·         Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi.
 
 
PSK 104 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ II       
Dersin Genel Amacı:
Bu ders ile karmaşık beyin sistemleri ve davranış arasındaki ilişkileri, hücresel ve nörokimyasal düzeylerde incelenmesi amaçlanmıştır. Daha spesifik olarak, homeostasis, ödül sistemi ve motivasyon, duygular, öğrenme ve bağımlılık gibi konularla ilgili sistemlerin nöroanatomik bir incelemesi amaçlanmıştır. Ek olarak, yaygın olarak PFC yapıları ile bunların çalışma belleği, dikkat sistem ağları ile ilişkileri ve  kodlamada endokrinal etkilerin incelenmesinde kullanılan beyin görüntüleme metodolojileri ile bunların avantaj ve dezavantajları yanları tartışılacaktır.
Ders Kitabı:
·         Atkinson, R.L. , Atkinson, R.C., Smith, E., Bem, D, Hoeksema, S. (1996).Psikolojiye Griş, Ankara: Arkadaş Yayınları.
·         Morris, C. (1991). Understanding Psychology (Psikolojiye Giriş), Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları
 
Yardımcı Okumalar:
·         Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi.
 
PSK 106 PSİKOLOJİNİN FELSEFİ TEMELLERİ
Dersin Genel Amacı:
Psikolojinin temelini oluşturan felsefi düşünceleri öğrenciye tanıtarak, psikoloji alanında daha soyut ve eleştirel bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olmak.
Ders Kitabı:
·         Flanagan, O. (1984). The Science of the Mind. MIT.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Kurthen, M., Grunwald, T., Elger, C. (1998). Will there be a neuroscientific theory of consciousness? Trends in Cognitive Sciences, 2(6), 229-234.
·         Fodor, J. A. (1981). The mind-body problem.
·         Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? The Philosophical Review, 83, 435-450.
 
AİİT 102 ATATÜRK İLKE ve İNKILAPLARI II
Dersin Genel Amacı :
Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Nedenleri / Osmanlı İmparatorluğunun Son Yüzyılı ve Islahat Hareketleri / Anayasal Gelişmeler Açısından I. ve II. Meşrutiyet’in Getirdikleri, Fikir Akımları / II.Meşrutiyet Dönemi Savaşları (Trablusgarp Savaşı,Balkan Savaşları ) / I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılması Hakkındaki Gizli Antlaşmalar / Mondoros Ateşkes Antlaşması ve Sonuçları / M.Kemal’in İstanbul’a Gelişi,Durumu Değerlendirmesi ve İzmir’in İşgaline Tepkileri / M.Kemal’in Samsun,Havza ve Amasya’daki Faaliyetleri , Amasya Genelgesi / Erzurum ve Sivas Kongreleri / Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli / BMM’nin Açılışı ve Düzenli Orduya Geçiş / Düzenli Ordunun Yaptığı Savaşlar / Sevr Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nın Kıyaslanması, Lozan Antlaşmasının Hükümleri.
Ders Kitabı:
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Dr. Faruk Yılmaz.
  • Dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanmış olan ders notu.
Yardımcı Okumalar:
·         İnkılap Tarihi, Açık Öğretim İnkilap Tarihi Kitapları
 
ENG 102 İNGİLİZCE II
Dersin Genel Amacı :
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task – listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
Ders Kitabı:
·         New Headway NEW edition - Upper-intermediate, 2009
 
Yardımcı Okumalar:
Harmer, J. (2008). Just Listening and Speaking: Upper Intermediate British English Version (Just Series), Marshall Cavendish
 
 
TÜRK 102 TÜRK DİLİ II
Dersin Genel Amacı :
Öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.
 
Ders Kitabı:
·         Çotuksöken, Yusuf, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili,   güncellenmiş baskı, İstanbul, 2008.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Aksoy, Ömer Asım (1991), Dil Yanlışları, İstanbul: Adam yay.
·         Atabay, Neşe-Sevgi Özel, Dr. İbrahim Kutluk (2003)., Sözcük Türleri II, İstanbul: Papatya yay.
·         Başkan, Özcan (1988), Bildirişim: İnsan Dili ve Ötesi, İstanbul: Altın Kitaplar yay.
·         Demir, Nurettin-Emine Yılmaz (2003), Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker yay.
·         Demircan, Ömer (2000)., İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul: Yaylım yay.
·         Eker, Süer (2002), Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker yay.
·         Ergin, Muharrem (1968)., Türk Dil Bilgisi, İstanbul: İÜEF yay.
·         Gencan, Tahir Nejat (1979), Dilbilgisi, Ankara: TDK yay.
·         Hatiboğlu, Vecihe (1972), Türkçenin Sözdizimi, Ankara: TDK yay.
·         Türkçe Sözlük (2005), Ankara: Dil Derneği.
·         Yazım Kılavuzu (2008), Ankara: Dil Derneği.
 
 
PSK 108 MOTİVASYON ve HEYECANLAR
Dersin Genel Amacı:
Motivasyon ve heyecanlar; davranışı başlatan, şiddet ve enerjisini tayin eden, yönünü ve hedefini belirleyen çeşitli içsel ve dışsal süreçleri ve bunların işleyiş mekanizmalarını içerir. Bu dersin amacı, tanımın oluşturduğu konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Ders Kitabı:
·         Brewer, M. B. & Hewston, M. (2003). Emotion and Motivation. NY: Wiley.Reeve, J. (2005). Understanding motivation and emotion. New York, NY: John Wiley & Sons.
·         Serinkan, C. (Ed.) (2008). Liderlik ve Motivasyon, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 
Yardımcı Okumalar:
  • Atkinson,R.L., Atkinson,R.C.(1995), Psikolojiye Giriş, (Çev:K.Atalay ve ark.), Sosyal Yay. Ankara
  • Dichter,E.(1971), Motivating Human Behavior, McGraw-Hil Book Company, New York.
  • Morris,E.G.(2002), Psikolojiyi Anlamak, (ED. Belgin Ayvaşık – Melike Sayıl), TPD.Yay.23 Ankara.
 
 
2.SINIF – 1. DÖNEM
PSK 201 DAVRANIŞ BİLİMLERİ için İSTATİSTİK I
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı;araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ilgili temel istatistik bilgilerinin (Temel Kavramlar, verilerin toplanması, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, korelasyon.) verilmesidir.
Ders Kitabı:
·         Büyüköztürk, Ş.; Çokluk, Ö. & Köklü, N.  (2008). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Yardımcı Okumalar:
·         Erkuş, A., (2003). Psikometri Üzerine Yazılar, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara
·         Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri, M. Z. Durgun, Baki Kitapevi, Ankara, 1994.
·         İstatistik Yöntem ve Uygulamalar, Hüsnü Arıcı, Meteksan, Ankara, 1991.
 
PSK 203 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I
Dersin Genel Amacı:
Bu ders, öğrencilere döllenmeden çocukluk sonuna kadar geçen süreçte insanoğlunda gerçekleşen değişiklikleri aktarmayı amaçlamıştır. Süreç iki başlık altında toplanmıştır. Doğum öncesi ve sonrası( bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk). Sözü edilen evrelerde fiziksel, motor, bilişsel, psikososyal, dil kazanımı, cinsel rol kazanımı, ahlaki yargılama gelişim özellikleri işlenecektir.
Ders Kitabı:
·         Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme Ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Gönül Yayıncılık
 
Yardımcı Okumalar:
·         Slavin, R.E. (2008). Educational Psychology: Theory and Practice (8th Edition), Boston, Newyork
·         Gander , M. & Gardiner, H. ( 2008) Çocuk ve Ergen Gelişimi çeviri Bekir Onur.6 baskı İmge Yay. Ankara.
 
PSK 205 KİŞİLİK KURAMLARI
Dersin Genel Amacı:
Tarihsel bağlamı içerisinde kişiliği açıklamak için geliştirilmiş temel kişilik teorilerini ve perspektiflerini açıklamak. Farklı kişilik kuramlarını etkileyen bilimsel, sosyal, biyolojik, kültürel ve tarihsel değişkenleri kritik olarak değerlendirebilmek.
Ders Kitabı:
·         Burger,  Jerry M. (2008), Kişilik, Çev. (İnan Deniz Erguvan), Kaknüs yayınları
Yardımcı Okumalar:
·         Theories of Personality. Understanding Persons, Fifth Edition. Susan Cloninger. Pearson Prentice Hall Copyright: 2008
 
 
 
PSK 207 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA METODLARI I
Dersin Genel Amacı:
Deneysel yöntemdeki temel kavramlar; iç ve dış geçerlik; deneysel  kontrol teknikleri; deneysel olmayan araştırma desenleri; araştırma tasarlamanın temel ilkeleri; ölçme ve ölçek türleri; geçerlik; güvenirlik; basit istatistik  yöntemleri; araştırma etiği.
 
Ders Kitabı:
·         ERDOĞAN, İ. (2003). Pozitivist Metodoloji Bilimsel Araştırma Tasarımı İstatistiksel Yöntemler Analiz ve Yorum. Ankara: Erk.
·         Topsever, Y. (1991). Psikolojide Araştırma, Deney, ve Analiz. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 
Yardımcı Okumalar:
·         KARASAR, N. Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Altıncı Baskı, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara: 1994.
·         KARASAR, N. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Altıncı Baskı, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara: 1994.
·         GERAY, Haluk (2004). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Ankara: Siyasal
 
 
 
PSK 209 SOSYAL PSİKOLOJİ I
Dersin Genel Amacı:
Sosyal Psikolojik araştırmalar sonucu elde edilmiş bilgileri ve kuramları gerçek yaşam örnekleri ile ilişkilendirilerek yaşantıya geçirmek ve bireysel gelişime katkıda bulunmak. Sosyal Psikoloji alanını, kuramlarını, bilimsel araştırma sonuçlarını öğrenmek ve yaşantıdaki önemini anlamak, toplumsal örneklerle bağlarını kurabilmek ve yaşama geçirebilmek.
Ders Kitabı:
·         Kağıtçıbaşı, Ç. (2002). Yeni İnsan ve insanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi, Sosyal Psikoloji dizisi:1.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Şerif, M. ve Şerif, C. W.(1996). Sosyal Psikolojiye Giriş I-II, M. Atakay ve A. Yavuz (çev.), İstanbul: Sosyal Yayınlar.
·         Bilgin, N.(1998). Sosyal Psikolojiye Giriş, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiya Fakültesi Yayınları No: 48.
·         Taylor, S. E., Peplau, L.A.; Sears, D.O. (2007).Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (çev.), Ank: İmge Kitabevi.
·         Arkonaç, S.A. (1999). Sosyal Psikoloji, İstanbul: Alfa.
·         Freedman, J.L., Sears, D.O., Carlsmith, J.M.(1993). Sosyal Psikoloji, A. Dönmez (çev.), Ankara: İmge Yayınevi.
·         Hortaçsu, N. (1991) İnsan İlişkileri. Ankara: İmge Kitabevi.
·         Hortaçsu, N. (1998). Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler. Ankara: İmge Kitabevi.
·         Bilgin, N. (1993). Sosyal bilimler Kavşağında Kimlik sorunu. İzmir: Ege Yayıncılık.
·         Bilgin, N. (1995). Kolektif Kimlik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
·         Bilgin, N. (1996). İnsan İlişkileri ve Kimlik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 
 
 
PSK 211 ÇOCUKLUK ve ERGENLİK PSİKOPATOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı çocuk ve ergen psikopatolojileri üzerine geliştirilen temel teori ve yaklaşımları sunmaktır. Öğrencilerin, çocukluk ve ergenlik süreçlerinde sık karşılaşılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm, kaygı bozukluğu gibi problemler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir
Ders Kitabı:
·         Rutter, M. &Hersov, L. (1985) Child and Adolescent Psychiatry: Modern Approaches, Blackwell Oxford, England.
·         Hersen, M. &Ammerman, R.T. (1999). Advanced Abnormal Child Psychology. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Theories of Personality. Understanding Persons, Fifth Edition. Susan Cloninger. Pearson Prentice Hall Copyright: 2008
·         Gardner& Gardiner (2000). Çocuk ve Ergen Psikolojisi Çeviri & Ed B. Onur İmge Yay. Ankara.
·         Kulaksızoğlu, A. ( 2000). Ergenlik Psikolojisi Remzi Yay. İstanbul.
·         Çelen, N. ( 2007) Ergenlik ve genç yetişkinlik Papatya yay. İstanbul
·         Coleman J. & Hendry L. (!999). The Nature of Adolescence Routledge London.
·         EbscoHOST, ScienceDirect, Turkish Psychiatric Index, etc.
 
 
 
ISL 101 İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ
Dersin Genel Amacı: :
Dersin amacı; serbest rekabet sistemine ve işletmelere odaklanarak işletmelerin toplumda oynadıkları rolü, amaçlarını ve sorumluluklarını incelemektir. İşletmelerin mal ve hizmet üretebilmeleri için yapılması gereken faaliyetler hakkında bilgi verir. Ders, işletmelerde yönetimin temelleri, pazarlama, finans, üretim ve hizmet gibi belli başlı işletme fonksiyonları, kurumsallaşma ve uluslararası faaliyetler gibi temel işletme konuları hakkında öğrencilere genel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir
Ders Kitabı
·         Business: A Changing World 7th Ed. by Ferrel O.C., Hirt G.A. , Ferrel L
 
Yardımcı Okumalar:
·         Öğretim üyesinin hazırlayacağı notlar.
 
 
 
PSK 213 POZİTİF PSİKOLOJİ
Dersin Genel Amacı:
Bu ders Positif Psikolojiye bir giriş sağlayacaktır. Bu ders öğrecilere psikolojik olarak sağlıklı olmanın ve doyurucu ve yeterli bir hayatın ne olduğunu anlamalarında yardımcı olmak icin tasarlanmıştır. Bunların yanında derste pozitif psikolojinin kavramları, bu alandaki araştımalar ve teknikleri incelencek ve doyurucu bir hayat sağlamak için bunları nasıl kullanacakları anlatılacaktır. Dersin içeriği; olumlu düşünme, dikkat ve zevk, dikkat ve hafıza testleri, sıkıntıyla başa çıkma ve esneklik, güçlü karakter oluşturma ve egzersiz, yaratıcılık ve akış, değerler ve anlam, eylemler için amaç bulma, mutluluk ve fiziksel sağlık arasındaki bağlantı gibi konular oluşturacaktır.
Ders Kitabı:
·         Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S., “Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction,”
 
Yardımcı Okumalar:
·         Seligman, M., “Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive Therapy”
·         Seligman, M., “Flexible Optimism,” Chapter 15 in Learned Optimism
·         Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S., “Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction,”
·         Seligman, M., “Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive Therapy”
·         Seligman, M., “Flexible Optimism,” Chapter 15 in Learned Optimism.
 
PSK 215 EVRİMSEL PSİKOLOJİ
Dersin Genel Amacı:
Evrimci psikolojinin genel amacı insan davranışını doğa ile ilişkisi içinde incelemektir. Evrimsel psikoloji biyolojiden kültüre giden yolda bir köprü oluşturarak insan doğasına yeni bir kavrayış getirerek. zihinsel işlevlerin her birisinin belirli koşulların ortaya çıkardığı özel sorunları çözmek üzere oluşturduğunu temele alan yeni bir bilim dalıdır. Bu derssin amacı da evrimsel psikolojinin, insan davranışını evrimsel açıdan açıklamaya çalışan teoriler kurma çabası üzerinde durulacaktır.
  
   Ders Kitabı:
·         Evans, D. ve Zarate, O. (1999). Evrimsel Psikolojiye Giriş. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 27. Ankara. (Çev: Hakan Çetinkaya).
 
   Yardımcı Okumalar: -
 
 
2.SINIF – 2. DÖNEM
 
PSK 202 DAVRANIŞ BİLİMLERİ için İSTATİSTİK II
Dersin Genel Amacı:
Davranış Bilimleri İçin İstatistik I’in devamı niteliğinde olup,dersin amacıaraştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ilgili temel istatistik bilgilerinin (Temel Kavramlar, verilerin toplanması, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, korelasyon.) verilmesidir. Ayrıca bu bilgilerin psikolojide çeşitli kavram ve konular üzerinde uygulamaya dönük olarak işlenmesi.
 
Ders Kitabı:
·         Büyüköztürk, Ş.; Çokluk, Ö. & Köklü, N.  (2008). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 
Yardımcı Okumalar :
·         Erkuş, A., (2003). Psikometri Üzerine Yazılar, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara
·         Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri, M. Z. Durgun, Baki Kitapevi, Ankara, 1994.
·         İstatistik Yöntem ve Uygulamalar, Hüsnü Arıcı, Meteksan, Ankara, 1991.
 
 
PSK 204 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II
Dersin Genel Amacı:
Gelişim psikolojisi I’in devamı niteliğinde olup, bu ders öğrencilere döllenmeden çocukluk sonuna kadar geçen süreçte insanoğlunda gerçekleşen değişiklikleri aktarmayı amaçlamıştır. Süreç iki başlık altında toplanmıştır. Doğum öncesi ve sonrası( bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk). Sözü edilen evrelerde fiziksel, motor, bilişsel, psikososyal, dil kazanımı, cinsel rol kazanımı, ahlaki yargılama gelişim özellikleri işlenecektir.
Ders Kitabı:
·         Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme Ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Gönül Yayıncılık
 
Yardımcı Okumalar:
·         Slavin, R.E. (2008). Educational Psychology: Theory and Practice (8th Edition), Boston, Newyork
·         Gander, M. & Gardiner, H. ( 2008) Çocuk ve Ergen Gelişimi çeviri Bekir Onur.6 baskı İmge Yay. Ankara
·         Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme Ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Gönül Yayıncılık
 
PSK 206 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin ana amacı, öğrenme yaklaşımları ve kuramları ile davranışın bilimsel yasa ve kurallarına ilişkin ana konuları incelemektir. İnsan davranışının son derece karmaşık olması nedeniyle, gerek tarihsel ve gerekse de mantıksal olarak, hayvanların kullanıldığı öğrenme modellemeleri öğrenme araştırmalarının temelini oluşturmuştur. Hayvan çalışmaları, dolayısıyla, öğrenmenin temel bileşenlerinin ortaya konmasına ışık tutmakta, giderek daha karmaşık davranışların açıklanması için zemin hazırlamaktadır. Bu bakımdan, bu derste öncelikle hayvan çalışmalarından geliştirilen öğrenme ilkeleri ele alınacaktır. Öğrenmenin gerçekleşme geliştirilme biçimleri ile devam edilecektir. Sonuçta, temel öğrenme ilkelerinin, daha karmaşık insan davranışı alanına nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:
·         Domjan M. (2004). Koşullanma ve Öğrenmenin Temelleri (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk Psikoloji Derneği Yayınları, ANKARA.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Domjan, M. (2003).The Principles of Learning and Behavior, Thomson, USA.
·         Çelen, N. (1999). Öğrenme. İmge Kitabevi, Ankara.
·         Arık, A. İ. (1995). Öğrenme Psikolojisine Giriş. DER yayınları, İstanbul
·         Morris, C. G. (1996). Psikolojiyi Anlamak (Çev. Ed: Ayvaşık, B., ve Sayıl, M. - 2002). TPD Yayınları, Ankara.
·         Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Gönül Yayıncılık
·         Slavin, R.E. (2008). Educational Psychology: Theory and Practice (8th Edition), Boston, Newyork
 
PSK 208 PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA METODLARI II
Dersin Genel Amacı:
Deneysel yöntemdeki temel kavramlar; iç ve dış geçerlik; deneysel  kontrol teknikleri; deneysel olmayan araştırma desenleri; araştırma tasarlamanın temel ilkeleri; ölçme ve ölçek türleri; geçerlik; güvenirlik; basit istatistik  yöntemleri; araştırma etiği.
 
Ders Kitabı:
·         ERDOĞAN, İ. (2003). Pozitivist Metodoloji Bilimsel Araştırma Tasarımı İstatistiksel Yöntemler Analiz ve Yorum. Ankara: Erk.
  • Topsever, Y. (1991). Psikolojide Araştırma, Deney, ve Analiz. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 
Yardımcı Okumalar:
·         KARASAR, N. Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Altıncı Baskı, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara: 1994.
·         KARASAR, N. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Altıncı Baskı, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd., Ankara: 1994.
·         GERAY, Haluk (2004). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Ankara: Siyasal
 
PSK 210 SOSYAL PSİKOLOJİ II
Dersin Genel Amacı:
Sosyal psikoloji I’in devamı niteliğinde olup dersin amacı sosyal psikoloji alanını, kuramlarını, bilimsel araştırma sonuçlarını öğrenmek ve yaşantıdaki önemini anlamak, toplumsal örneklerle bağlarını kurabilmek ve yaşama geçirebilmeyi öğretebilmek ve öğrencilere yaşama sosyal psikolojik bir çerçeveden bakabilme becerisi, akılcı, sorgulayan, eleştirel becerilerini kazandırmaktır.
Ders Kitabı:
·         Kağıtçıbaşı, Ç. (2002). Yeni İnsan ve insanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi, Sosyal Psikoloji dizisi:1.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Şerif, M. ve Şerif, C. W.(1996). Sosyal Psikolojiye Giriş I-II, M. Atakay ve A. Yavuz (çev.), İstanbul: Sosyal Yayınlar.
·         Bilgin, N.(1998). Sosyal Psikolojiye Giriş, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiya Fakültesi Yayınları No: 48.
·         Taylor, S. E., Peplau, L.A.; Sears, D.O. (2007).Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (çev.), Ank: İmge Kitabevi.
·         Arkonaç, S.A. (1999). Sosyal Psikoloji, İstanbul: Alfa.
·         Freedman, J.L., Sears, D.O., Carlsmith, J.M.(1993). Sosyal Psikoloji, A. Dönmez (çev.), Ankara: İmge Yayınevi.
·         Hortaçsu, N. (1991) İnsan İlişkileri. Ankara: İmge Kitabevi.
·         Hortaçsu, N. (1998). Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler. Ankara: İmge Kitabevi.
·         Bilgin, N. (1993). Sosyal bilimler Kavşağında Kimlik sorunu. İzmir: Ege Yayıncılık.
·         Bilgin, N. (1995). Kolektif Kimlik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
·         Bilgin, N. (1996). İnsan İlişkileri ve Kimlik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 
 
PSK 214 PSİKOLOJİDE ÇEVİRİ
Dersin Genel Amacı:
Günümüzde, psikoloji alanında yaygın olarak kullanılan bilimsel dil İngilizce’dir. Hem alana yönelik uluslararası bilimsel literatürün izlenebilmesi, hem de uluslararası bilimsel toplantılarda etkin katılım sağlanabilmesi için, psikoloji öğrencileri ve mezunlarının mesleki İngilizce düzeylerinin yeterliliği büyük önem taşımaktadır. Bu dersin amacı, öğrencilerin mesleki İngilizce becerilerini, psikoloji alanıyla ilişkili konularda İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye basit düzeyde çeviri yapabilir düzeye taşımaktır. Bu ders %50 ingilizce %50 Türkçe işlenecektir.
 
Ders Kitabı:
·         American Psychological Association (2008). APA concise dictionary of psychology, Washington: APA Publications.
·         American Psychological Association (2009). Publication Manual of the American Psychological Association, Fifth Edition
·         American Psychological Association. (2009). Concise Rules of APA Style, Sixth Edition. Washington: APA Publications.
·         American Psychological Association (2009). Mastering APA Style: Student's Workbook and Training Guide. Washington: APA Publications.
·         American Psychological Association (2009). Mastering APA Style: Instructor’s Resource Guide, Sixth Edition. Washington: APA Publications.
·         Ayvaşık, H.B., Menli-Er, N., Tutarel-Kışlak, Ş., & Erkuş, A. (2000). Psikoloji terimleri sözlüğü, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.           
 
Yardımcı Okumalar:
·         TÜBA Psikoloji Terimleri Sözlüğü
·         Türk Psikoloji Dergisi
·         Türk Psikoloji Yazıları
 
PSK 216 PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR
Dersin Genel Amacı:
Psikoloji biliminde okur-yazarlığı geliştirmek amacıyla, psikoloji alanı içerisinde belirlenen çeşitli konularda, öğrencilerle birlikte okumalar, incelemeler ve tartışmalar yapılır.
 
PSK 218 İŞ PSİKOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı: :
Bu dersin amaç vehedefiiş psikolojisi ve iş psikoloğunun çalışma hayatındaki önemini anlamaktır. Bu derste iş yerlerinde görev alacak psikologların iş yerlerinde çalışanların sağlığını etkileyen fizik ve kimyasal çevre etmenleri, psikososyal etmenler ve iş kazaları konusunda bilgilendirmek ayrıca insan sağlığını ve performansını etkileyecek işin insana, insanın işe uyumuyla ilgili noktalar üzerinde durulacaktır. Dersin öğretim dili İngilizcedir.
Ders Kitabı:
·         Nursel Telman (1987) İş PsikolojisiİSTANBUL
 
Yardımcı Ders Kitapları:
·         Nursel Telman, İlknur Özalp Türetgen (2005) Eleman Seçimi, Epsilon, İSTANBUL
·         İbrahim Ethem Özgüven ( 2003) Psikolojik Testler, PDREM, ANKARA
 
 
3.SINIF – 1.DÖNEM
PSK 301 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ
Dersin Genel Amacı:
Bu derste insanın bilişsel özellikleri, örüntü tanıma, dikkat kapasitesi, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek ve problem çözme konuları üzerinde durulmaktadır. Derste kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verilmektedir.
Ders Kitabı:
·         Solso, R. L., Maclin, M. K., ve Maclin, O. H. (2009).Bilişsel Psikoloji. (Çev:Ayçiçeği-Dinn, A.). Kitabevi, İstanbul.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Reed, S. K. (2004). Cognition: Theory and Applications. Thomson – Wodsworth.     USA
 
 
PSK 303 DANIŞMANLIK PSİKOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin genel amacı, psikolojik danışmanlığın değerine ilişkin temel bir içgörü kazandırmak, danışmanlığın nasıl ve hangi durumlarda işlediğini öğretmek ve bu süreçte aktif olmak için gerekli bilgileri kazandırmaktır. Daha açık ifade etmek gerekirse: Birinci olarak, öğrenciler psikolojik danışmanlığın tarihçesine, kapsamına, işlevlerine ve geleceğine ilişkin temel bilgileri edineceklerdir. İkincisi, öğrenciler ders anlatımı, tartışmalar ve etkinliklerle temel danışma ve iletişim becerilerini öğreneceklerdir. Üçüncü olarak, öğrenciler insan yaşamının değişik teorik bakış açılarından nasıl algılanabileceğini görecek ve bu bakış açılarını kendilerinin ve diğer insanların yaşamına nasıl uygulanabileceğini kavrayacaklardır.
Ders Kitabı:
·         Gerald, C. (2008). Psikolojik Danışma Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları,     Çeviren: Tuncay Ergene, Mentis Yayıncılık.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Hackney, H. L. & Cormier, L. S. (2008). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, Merrill.
 
 
PSK 305 KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı psikolojik tedavi yaklaşımları, değerlendirme ve araştırma teknikleri; görgü ve kuramsal temeller; klinik psikologların eğitimi; klinik araştırma ve uygulamada etik konuları incelemektir. Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen davranış bozukluklarının nedenleri, sınıflandırılması, tanı ölçütleri ve DSM IV tanı ölçütlerine göre çocuk ve ergenlerde görülen davranış bozuklukluları, müdahale yöntemleri ve klinik gözlem.
Ders Kitabı:
·         KÖROĞLU, Ertuğrul (2009). Klinik Uygulamada Psikiyatri Tanı ve Tedavi Kılavuzları (Ciltli), , HYB Yayınları
 
Yardımcı Ders Kitapları:
·         Arkonaç, Sibel A. (2008). Sosyal Psikolojide İnsanları Anlamak (Deneysel ve Eleştirel Yaklaşımlar), Nobel Yayınevi.
·         APA (1995). DSM-IV Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Çev., (ed). E. Köroğlu, Medikomat.
·         Froelich, R.E., & Bishop, F.M. ( ). Klinik görüşme ustalıkları: Veri toplama, hastayı değerlendirme ve yönlendirme, Çev. L. Mete, İ. Doğaner, I. Vahip. İzmir: Saray Tıp Kitabevleri.
·         Plante, T.G. (2005). Contemporary clinical psychology. New Jersey: Wiley & Sons.
 
 
PSK 307 PSİKOLOJİK TESTLER
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı psikoloji alanında sık kullanılan, farklı teorik temelleri olan, çeşitli testlerin tanıtılmasıdır. Psikolojik  Testlerin Tanımı ve Sınıflandırılması, Kullanım Amaçları,  Psikolojik Testlerin Tarihçesi / Psikolojik Testlerin Kullanımında İzlenmesi Gereken Etik Kurallar, Test  Sonuçlarını Etkileyen Faktörler, Test Ortamında Gözlem, Test Raporu Yazma/ Testlerin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik, Güvenirlik, Standardizasyon, Envanter Tipi Testlerin Özellikleri / Gessell Gelişim Envanteri / Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri / ara Gelişimsel Tarama Envanteri / Kişilik Envanterleri, Hacettepe Kişilik Envanteri / Beck Depresyon Envanteri, Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Sınav Kaygısı Envanteri /Piers-Haris Benlik Kavramı Ölçeği, Anne- Baba Tutumu Envanteri (PARİ), Aile Değerlendirme Envanteri /  Kendini Değerlendirme Envanteri (KDE)/  Edwards Kişisel Tercihler Envanteri /  MMPI – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri /  Genel Değerlendirme
Ders Kitabı:
·         Özgüven İ.E. Psikolojik Testler, Psikoloji Danışma Rehberlik Ve eğitim Merkezi (PDREM) yayınları Ankara 1994.
 
Yardımcı Okumalar:
Öner N. Özge S. Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler; El Kitabı- Ön Çalışması. I.Ulusal Psikoloji Kongresi: 1981 Eylül 23-25; Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yay.122-129
Öner N. Türkiye'de Kullanılan Psikolojik Testler Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 1994

 
PSK 309 PSİKOPATOLOJİ
Dersin Genel Amacı:
Bu derste, anormal davranış örüntüleri, hâlihazırda var olan davranış bozukluğuna ilişkin sınıflama işlenir. Psikopatolojik sınıflamalar özellikle DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV) çerçevesinde işlenir. Bu çerçevede öğrenci nörotik, psikotik ve kişilik bozukluğu ana grupları altında yer alan çeşitli psikopatolojiler açısından iç görü kazanır.
Ders Kitabı:
·         Öztürk, M.O. (2004). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, HYB Yayıncılık, Ankara
 
Yardımcı Okumalar:
·         APA (1995). DSM-IV Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Çev., (ed). E. Köroğlu, Medikomat.
 
HUK 323 ÇOCUK HUKUKU
Dersin Genel Amacı:
Avrupa Birliği Üyeliği kapsamında psikologların özellikle aile ve çocuk mahkemelerine atanmaları bu dersi gerekli kılmaktadır. Bu dersin kapsamını özellikle çocuğun korunması ve bu bağlamda Çocuk Esirgeme Kurumu ve ilgili mevzuat, Çocuk Mahkemeleri ve Kuruluşu ile ilgili mevzuat, Çocuk Hakları ve Uluslararası Çocuk Hakları sözleşmeleri bu dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.
Ders Kitabı
 
 
PSK 311 İNSAN KAYNAKLARI ve YÖNETİMİ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin hedefi öğrencilere işletmelerde yönetim ve çalışanlar arasındaki çağdaş ilişkilerin “İnsan Kaynakları” olarak isimlendirilen içeriğinin öğretilmesidir. Dersin içeriği; İnsan kaynakları yönetimine giriş, insan kaynakları yönetiminin tanımı, amaçları ve önemi, insan kaynakları yönetiminin tarihçesi, insan kaynaklarının planlanması, iş analizleri, iş tanımları, insan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler insan kaynakları seçimi süreci, insan kaynaklarına dışarıdan kaynak sağlama, insan kaynaklarına dışarıdan kaynak sağlama, insan kaynaklarında eğitim ve geliştirme, kariyer planlama kariyer planlama, sağlık ve iş güvenliği yönetimi, sağlık ve iş güvenliği yönetimi
Ders Kitabı:
·         Gürüz, D., G.Ö.Yaylacı (2004). İşletmeci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 
PSK 313 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı, öğrencilere elektronik medyanın gelişimin farklı boyutlarındaki olumlu ya da olumsuz etkilerini (bilişsel, psikososyal, rol-model gelişimi, vb.) aktarmaktır
Ders Kitabı:
·         Singer, D. G; Singer, J. (2003). Handbook of Children and Medis Sage Publ. Inc.   London.
 
Yardımcı Okumalar:
·          Smith, K. P; Cowie, H. & Blades, M. (2002). Understanding Children’s Development, Blachwell Publ.             London.
·         Campbell, A. & Muncer, S. (1998). The Social Child. Psychology Pres. Salisbury.
 
PSK 315 STRES ve YÖNETİMİ
Dersin Genel Amacı:
Stresin insan vücuduna nasıl etkide bulunabileceğini ve onunla nasıl başa çıkabileceğinin önemi kavramak.
Ders Kitabı:
L. Moss, (1981). Management Stres. Addison-Wesley Publishing Company.
Nesrin Hisli Şahin (1994). Stresle Başa Çıkma. Sistem Yayıncılık ve Türk Psikologlar Derneği, İstanbul.
3.SINIF 2.DÖNEM
PSK 302 ALGI PSİKOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı:
Bu ders insan duyusal ve algısal sistemlerine temel bir giriş niteliği taşımaktadır. Bu araştırma alanındaki tarihsel eğilim nedeniyle, daha çok görsel algı sistemleri ve prensipleri üzerinde durulacaktır. Bunun yanında diğer duyu alanları da detaylı olarak çalışılacaktır.
Ders Kitabı:
Matlin, M. W. & Foley, H. J. (1997). Sensation and Perception. Allyn and Bacon.
R. Gegenfurtner, Beyin ve Algılama, İnkilap Kitapevi.
 
PSK 304 DANIŞMANLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI
Dersin Genel Amacı:
Dersin temel amacı öğrencilere danışmanlık stratejisi, süreçler, beceriler ve etik konularında bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Kursun sonunda öğrencilere etkin dinleme, uygun soru sorma, anlık olma, danışanın gözlemlenmesi, cesaretlendirme, duyguların ve içeriğin yansıtılması, özetleme ve oturumun yönetilmesi gibi temel danışmanlık becerilerinin uygulamalı olarak kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
Ders Kitabı:
·         Gerald, C. (2008). Psikolojik Danışma Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları,     Çeviren: Tuncay Ergene, Mentis Yayıncılık.
·         Harold Hackney, Sherry Cormier; Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Çeviren: Seher Aydemir Sevim, Tuncay Ergene, Mentis Yayıncılık.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Hackney, H. L. & Cormier, L. S. (2008). The Professional Counselor: A Process Guide to Helping, Merrill.
 
PSK 306 KLİNİK GÖZLEM ve GÖRÜŞME
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı klinik gözlem ve görüşmenin teorik temelini anlatmaktır. Teorik odağının yanı sıra bu derste, psikoterapilerde kullanılacak temel gözlem ve görüşme becerilerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
 
Ders Kitabı:
·         KÖROĞLU, Ertuğrul (2009). Klinik Uygulamada Psikiyatri Tanı ve Tedavi Kılavuzları (Ciltli), , HYB Yayınları
 
Yardımcı Okumalar:
·         APA (1995). DSM-IV Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Çev., (ed). E. Köroğlu, Medikomat.
·         Froelich, R.E., & Bishop, F.M. ( ). Klinik görüşme ustalıkları: Veri toplama, hastayı değerlendirme ve yönlendirme, Çev. L. Mete, İ. Doğaner, I. Vahip. İzmir: Saray Tıp Kitabevleri.
·         Plante, T.G. (2005). Contemporary clinical psychology. New Jersey: Wiley & Sons.
 
PSK 308 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı özel gereksinimli çocuklar olarak adlandırılan çocukların; öğrenme yetenekleri ya da bedensel özellikleri ile normal eğitimden yararlanamayan ve bu nedenle genel eğitimden farklı olarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları hazırlanması ve uygulanmasını gerektiren çocukların psikolojik özelliklerini kavratmaktır. 
Ders Kitabı:
·         Ataman, A. (2008). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık / Eğitim Kitapları Dizisi, Ankara.
 
Yardımcı Okumalar:
İlgili öğretim üyesinin sağlayacağı ders notları ve bilimsel makaleler.
 
PSK 310 KİŞİLERARASI İLETİŞİM
Dersin Genel Amacı:
İnsanların yaşadıkları çeşitli platformlarda kendi yaşamları için çok önemli olan iletişimi bilinçli kullanabilmeleri için gerekli teorik bilgilerin, çatışma ve beden dilinin temel yapısını içerir.
Ders Kitabı:
·         Telman N. & Pınar Ünsal (2005). İnsan İlişkilerinde İletişim (Baskıda) Epsilon Yayınları, İstanbul.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Dökmen, Ü. (1998). İletişim Çatışmaları ve Empati. 8. Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 
 
PSK 312 YETİŞKİNLİK ve YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerine genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik dönemlerinin bilişsel ve psiko-sosyal değişimleri ve psikolojik yansımaları hakkında bilgi aktarmaktır.
Ders Kitabı:
·         Cavanough J.C.& Blanchard-Fields, F. (2002). Adult development and aging Wadsword, CA.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Kroger, J. (2003)). Identity in Adulthood  Routledge, London.
·         Onur, B. (1999). Gelişim Psikolojisi ( Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm) İmge yay. Ankara
·         Whitbourne, S. & Cavanough, J. (2003). Integrating Aging topics into psychology. American - 
·         Psychological Ass.Press washington DC. -                                                                                             Jong, E. (1995 ) Elli yaş korkusu.( Fear of fifty) Çev. Remzi Kitabevi, İstanbul.
·         Hemingway, E. ( 1995) İhtiyar adam ve deniz ( the old man and sea) Simon & Schuster N.Y.
 
PSK 314 ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı: 
Dersin amacı öğrencilere endüstri psikolojisini tanıtmak ve onların, endüstri psikolojisi alanında çalışan psikologların görevleri, sorumlulukları ve kullandıkları yöntemler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Ders Kitabı:
·         Endüstriyel Klinik Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Tarık Solmuş, Beta Yayınları, 2007.
·         Telman, N., Ünsal, P., Adanalı, A. (1998). Endüstri Psikolojisi. Çantay Kitabevi, İstanbul.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Neil Anderson (Editör) Deniz S. Öneş (Editör) Handan Kepir Sinangil (Editör) Chockalingam Viswesvaran (Editör) , Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı 1. Cilt "Personel Psikolojisi" 2 Cilt Takım, Literatür Yayıncılık / İşletme & Ekonomi Dizisi, İstanbul
 
PSK 316 ZEKA ve KİŞİLİK TESTLERİ
Dersin Genel Amacı:
Bilimsel bilginin en önemli ölçütlerinden biri de ölçülebilirliğidir. Psikolojik testler, bireysel farklılıkların saptanmasında, bireyin davranışını standart koşullar altında gözlemek ve tanımlamak için kullanılan sistematik bir yöntem ve klinik araçlardır.
Ders Kitabı:
Özgüven,İ.E.(2003), Psikolojik Testler, PDREM Yay., Ankara
Yardımcı Okumalar:
Cansever,G.(1982), Klinik Psikolojide Değerlendirme Yöntemleri, Boğaziçi Ü.Yay.İst.
Evrim,S.(    ), Psikolojide Kullanılan Testler, Anıl Kitabevi, İstanbul.
Graham,J.R.(1998), MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi (Çev:Oya Sorias),TPD.Yay., Ankara.
Öner,N.(1994), Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler, Boğaziçi Ü. Matb., İstanbul.
Özgüven,İ.E.(2002), Bireyi Tanıma Teknikleri, PDREM Yay., Ankara.
 
4.SINIF – 1.DÖNEM
PSK 401 PSİKOTERAPİYE GİRİŞ
Dersin Genel Amacı:
Psikolojik yardım almak isteyen bireylerin anlaşılmasında, değerlendirilmesinde ve gereken yardımın sunulmasındaki çeşitli psikoterapötik yöntemler hakkında öğrencilere bilgi vererek beceri kazandırmaktır. Dersin sonunda öğrencilerin; öncelikle kendini tanımasını, terapötik ortamın özelliklerini, görüşme becerilerinin önemini, terapi sürecindeki sorumlulukları, terapilerdeki ortak etik ilkeleri, çeşitli terapötik yaklaşımların temel kavramlarını, danışanla olumlu ilişkiler kurabilme ve davranışlarını gözleyebilme, danışanın farkındalık ve sorumluluk almasını sağlama, danışanı, sorunlarının çözümünde yüreklendirme, danışanın sorunlarını anlamada ve çözümler üretmede yaratıcılığını kullanma, klinik becerileri ve gerekli psikolojik değerlendirme yöntemlerini kullanma konularında yeterliliklere sahip olmaları beklenmektedir.
 
Ders Kitabı:
·         Psikoterapi Yöntemleri: Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri (Ciltli), Ertuğrul KÖROĞLU, M. Hakan TÜRKÇAPAR, HYB Yayınevi, 2009. 
Yardımcı Okumalar:
·         Bilişsel Terapi-Temel İlkeler ve Uygulama, M. Hakan TÜRKÇAPAR, HYB Yayınevi, 2007.
·         Corey, G.(1996), Theory and Practice of Counselling and Psychotherapy, Pasific Grove, CA:Brooks/Cole.
·         Ardalı,C., Erten,Y. (1999), Psikanalizden Psikoterapilere, Alf Yay., İstanbul.
·         Babaoğlu,A.N.,(2006), Psikoterapiler, Morpa, Morpa Yay., İstanbul.
·         Beck,J.S.(2001), Bilişsel Terapi, Temel İlkeler ve Ötesi, (Çev:Nesrin H.Şahin),TPD,Ankara.
·         Bloch,S.(1989),Psikoterapilere Giriş (Çev:Eker,E.,Tuncer,Ö.,Eriş,C.),Cerrahpaşa Yay. Birliği, İstanbul.
·         Öztürk,O.,(1998), Psikanaliz ve Psikoterapi, Bilimsel Tıp Yay., Ankara.
·         Savaşır,I.(Ed.)(1996), Bilişsel Davranışçı Terapiler, TPD., Ankara
·         Sahrp,R.S.,(2000),Theories of Psychotherapy ans Counselling; Concepts and CAses, CA:Wardsworth Brooks/Cole.
 
PSK 403 AİLE PSİKOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı:
Aile, bireyin gelişiminde etkisi olan sosyal bağlamların başında gelmektedir. Aile sistemine ilişkin süreçlerin anlaşılması, bireylerin ve davranışlarının anlaşılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu dersin amacı, bir sistem olarak ailenin gelişimini incelemektir. Aile Gelişimi Kuramı’nı temel alınarak, aile yaşam döngüsündeki gelişimsel basamaklar ve bu basamaklara özgü örüntüler, süreçler ve dinamikler üzerinde durulmaktadır.
Ders Kitabı:
·         Yalın, A., Oral, N, Gökler I. & Yılmaz B. (2007). Aile Terapisi. F. Çuhadaroğlu Çetin, A. Coşkun, E. İşeri, S. Miral, N. Motavallı, B. Pehlivantürk, T. Türkbay, R. Uslu, F. Ünal (Ed.) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Ankara.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Nichols, W.C., Pace-Nichols, M.A., Becvar, D.S., & Napier, A.Y. (2000). Handbook of Family Development and Intervention. New York:John Wiley & Sons, Inc.
·         Carter, B., & McGoldrick, M. (2005). The Expanded Family Life Cycle: Individual, Family, and Social Perspectives (3rd Edition). New York: Allyn and Bacon.
·         Gerson, R., Mcgoldrick, M., & Petry, S. (2008). Genograms: Assessment and Intervention (3rd Ed.). New York: W.W. Norton & Company, Inc.
·         Konuyla ilgili bilimsel dergilerde yayımlanmış güncel makaleler
 
PSK 405 PSİKOLOJİDE PROJE GELİŞTİRME
Dersin Genel Amacı:
 
Bu dersin en temel amacı öğrencilere kendi başlarına en baştan başlayarak sonuna kadar bir araştırma yapmayı öğretmektir. Bu ders aynı zamanda psikoloji veri tabanlarının aktif olarak kullanımını, araştırmanın uygula kısmını ve araştırma sonuçlarını APA formatına uygun olarak raporlamayı içermektedir.
Ders Kitabı:
·         Karasar, N. (2001) Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel yayıncılık, ANKARA
·         Karasar, N.( 2004) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel yayıncılık, ANKARA
 
Yardımcı Okumalar:
·         Ünsal, P. (2003) Örgütsel Araştırmalarda Anket Yöntemi, Çantay Kitabevi, İSTANBUL
PSK 407 İNSAN CİNSELLİĞİ
Dersin Genel Amacı:
İnsanda cinsellik, insan biyolojisi ile yakından ilişkili olmakla beraber, toplumsal-kültürel süreçlerle iç içe geçmiş bir alanı ifade etmektedir. Bu bakımdan “İnsan Cinselliği” dersi, cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsel uyarılma ve tepki, cinsiyet rolleri, çekicilik, aşk, yakın ilişkiler, cinsel iletişim, cinsel yönelim, hamilelik, doğum kontrolü, doğum öncesi gelişim, yaşam boyu cinsel davranış, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel davranışta atipik örüntüler, cinsel şiddet ve ticari cinsellik gibi insan cinselliğine ilişkin ana konuları içermektedir. Dersin ana amacı öğrencilere insan cinselliğine ilişkin güncel bilgiler sağlayarak, öğrencilerin kendileri ve çevreleri için cinsel açıdan sorumlu ve sağlıklı kararlar vermelerine yardımcı olmaktır.
Ders Kitabı:
·         Özgüven, İ. (2008). Cinsellik ve Cinsel Yaşam, Nobel Yayın Dağıtım
 
 
 
PSK 409 YARATICILIK
Dersin Genel Amacı:
Dersin amaçları; yaratıcılık kavramını açıklayabilme, yaratıcı düşüncenin gelişimini hatırlayabilme, yaratıcı düşünceyi etkileyen faktörleri ifade edebilme, yaratıcı düşüncenin oluşumu bilgisi, bir problem anında çözüm üretebilme, grup ile yapılan etkinliklere katılmaya istekli olabilme, yaratıcılığı engelleyici durumlara ve yaşanan sorunlarına duyarlı olabilme, işbirlikçi çalışmalarda sorumluluk almaya gönüllü olabilme ve problemlerin çözümlenmesinde bilimsel yöntemi kullanmaya bağlılıktır.
 
Ders Kitabı:
·         Alder, H. (2004). Yaratıcı Zeka, Çeviren: Mehmet Zarar, Cüneyt Avşar, Hayat, İstanbul.
·         Bentley, T. (1999). Yaratıcılık. Çeviren: Onur Yıldırım, Hayat Yayınları, İstanbul.
Yardımcı Okumalar:
·         Black, R. (2003). Kırık Mum Boyalar. Çeviren: Esra Aslan, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
·         Bodyak, A. (2004). Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi. Beyaz Yayınları. İstanbul.
·         Güleryüz, H.(2004). Yaratıcı Beyin Gücü Ve Okuma Tekniği, Tek Ağaç Eylül Yayınları, Ankara.
·         May, R. (2003). Yaratma Cesareti. Çeviren: Alper Oysal, Metis Yayınevi, İstanbul.
·         Özözer, Y. (2004). Ne Parlak Fikir, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
·         Singer, D; Singer L. (1998). Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi, Çeviren: Nurdan Cihanşümul, Gendaş, İstanbul
·         Üstündağ, T. (2002). Yaratıcılığa Yolculuk, Pegem Yayıncılık, Ankara.
·         Weiss D.H. (1993). Problem Çözmede Yaratıcılık, Rota Yayın Tanıtım, İstanbul.
 
 
PSK 411 KÜLTÜRLERARASI PSİKOLOJİ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı kültürün psikolojinin çeşitli alanlarında, özellikle de klinik psikoloji alanında etkilerini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için kültür, etnisite, cinsiyet gibi faktörlerin kişilik, duygu, zekâ ve psikolojik problemlerin deneyimlenmesi ve ifade edilmesini nasıl etkilediği incelenecektir.
Ders Kitabı:
·         Cross-Cultural Perspectives.In Introductory Psychology. Price, W. F. & Crapo, R. H.  Publisher: Wadsworth Copyright: 2002
 
Yardımcı Okumalar:
·         Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. (Family and   Human Development Across Cultures). Ç.Kağıtçıbaşı, A. Üskül, E. Uzun (çev.),
·         İstanbul: Yapı ve Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
 
PSK 413 TRAVMA PSİKOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı, öğrencilere, günümüzde psikolojinin odak konularından biri durumuna gelen, Travma Psikolojisi alanını, kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler ışığında tanıtmaktır. 
Ders Kitabı:
·         Herbert, Cladiue (2007) Travma Sonrası Ortaya Çıkan Psikolojik Tepkileri Anlamak, Psikonet Yayınları
·         Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy’den seçme makaleler
 
PSK 415 ÇEVRE PSİKOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı:
İnsanın çevre ve kültür içinde onunla etkileşimlerini inceleyen bu derste Çevre Psikolojisinin alanını tanımlamak, ana kavramlarını, kuramlarını ve yöntemini açıklamak, çevresel duyarlılık kazandırmak, insanı tüm sosyal ve fiziksel çevresi ile dünya ve evren ile ele alma anlayışının önemini vurgulamak, bütün bunların Psikolojide ve insan yaşamında anlam ve önemini içselleştirebilmek amaçlanmaktadır.
Ders Kitabı:
·         Gifford, R. (1997). Environmental Psychology, U.S.A. : Allyn & Bacon.
·         Göregenli, M. (2005). Çevre Psikolojisinde temel konular. İzmir, Ege Üniversitesi basımevi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:130.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Kağıtçıbaşı, Ç.(2001). Yeni İnsan ve insanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, Sosyal Psikoloji dizisi:1, İst.
·         Şerif, M. Ve Şerif, C. W. (1996). Sosyal Psikolojiye Giriş I-II, M. Atakay ve A. Yavuz  
(çev.), İstanbul: Sosyal Yayınlar.
·         Bilgin, N. (1988). Sosyal Psikolojiye Giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  
Yayınları, No:48.
·         Freedman, J.L., Sears, D.O. ve Carlsmith, J. M. (1998). Sosyal Psikoloji. (çev.), Ankara: İmge Kitabevi.
 
 
 
PSK 417 NÖROPSİKOLOJİ
Dersin Genel Amacı:
 
Nöropsikolojinin tanımı ve kapsamı, beyin-davranış ilişkisi, bu ilişkinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemler, beyinin bilişsel olarak dil, bellek, yürütücü ve uzamsal işlevlerden nasıl sorumlu olduğu ve nöropsikolojik bozukluklar hakkında bilgi sunmaktır.
Ders Kitabı:
Karakaş,S. ve diğ., Beyin ve Nöropsikoloji Temel ve Klinik Bilimler, Çizgi Tıp Yayınevi
Yardımcı Okumalar:
M. D. Lezak : Neuropsychological Assessment. Fourth edition. 2004, Oxford University Press.
 
4.SINIF – 2.DÖNEM
PSK 402 GRUP PSİKOTERAPİLERİNE GİRİŞ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı grup üyelerinin birbirlerini etkileyerek değişimlerine yardımcı olmaya ilişkin giriş aşamasında temel özellikler ve ilkeleri öğrencilere kazandırmaktır. Dersin içeriği; grupla psikoterapi kavramı, ilkeleri, etiği, üstünlükleri ve sınırlılıkları; sürecinin yapılandırılması: başlatma, sürdürme, sonlandırma; terapötik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen unsurlar; grup dinamiği; grup türleri; liderlik biçimleri; grupta sözel ve sözel olmayan iletişim öğeleri ve bunları terapötik güç olarak kullanma; süreçde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları; kullanılan tekniklerdir.
Ders Kitabı:
·         Yalom, I. (2002). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği, Çeviren: Özgür Karaçam/ Prof.Dr. Ataman Tangör, KAbalcı Yayınları.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Yalom, Irvin, 1998, Kısa Süreli Grup Terapileri: İlkeler ve Teknikler, Nesrin Hisli Şahin, 1. Basım, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara
·         Acar-Voltan, Nilüfer, 2003, Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Nobel 4. Baskı, Ankara
·         Fehr, S.S., 2000, Grup Terapisine Giriş, Fatma Zengin, Sistem Yayıncılık, İstanbul
·         Hisli, N. (1986). Yatan hastalarla kısa süreli grup terapileri, 4. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
·         Hisli, N. (1984). Kurumda yaşayan yaşlılarla Kurum dışında yaşayan yaşlıların SCL-90 Semptom Sıralama Listesi'ne göre karşılaştırılması, 3. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
·         Hisli, N., Alexander, J.B. (1983). Süpervizyon grubu öncesi oryantasyonu ve grup yaşam dönemleri. 8. Uluslararası Grup Terapileri Sempozyumu , Ankara.
 
PSK 404 PSİKOLOJİDE PROJE UYGULAMA
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin en temel amacı öğrencilere kendi başlarına en baştan başlayarak sonuna kadar bir araştırma yapmayı öğretmektir. Bu ders aynı zamanda psikoloji veri tabanlarının aktif olarak kullanımını, araştırmanın uygulama kısmını ve araştırma sonuçlarını APA formatına uygun olarak raporlamayı içermektedir.
Ders Kitabı:
·         Karasar, N. (2001) Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel yayıncılık, ANKARA
·         Karasar, N.( 2004) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel yayıncılık, ANKARA
 
Yardımcı Okumalar:
·         Ünsal, P. (2003) Örgütsel Araştırmalarda Anket Yöntemi, Çantay Kitabevi, İSTANBUL
 
PSK 406 PSİKOLOJİDE ETİK İLKELER
Dersin Genel Amacı:
Psikoloji bölümü öğrencilerini, psikolog unvanı almadan önce, mesleki etik ilkeler konusunda bilgilendirmek.; Psikolojinin çeşitli alt alanlarında karşılaşılabilecek etik ilke ihlalleri konusunda bilgi kazandırmak; Psikoloji bölümü öğrencilerini, Türkiye'de psikoloji alanında uyulması gereken etik ilkeler konusunda bilgilendirmek dersin temel amaçları arasındadır.
Ders Kitabı:
·         Türk Psikologlar Derneği (TPD) 18 Nisan 2004 tarihli bir etik yönetmeliği
·         APA (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. American Psychologist, 57, 1060-1073.
 
PSK 408 KARİYER DANIŞMANLIĞI ve PSİKOLOJİ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacını kariyer seçim süreci, bu süreci etkileyen faktörler, kariyer karar verme, karar verme sürecinin önündeki engeller, kariyer danışmanlığı kuramları ve ilkelerinin incelenmesi oluşturacaktır.
Ders Kitabı:
·         Kuzgun, Y.(2008). Meslek danışmanlığı kavramlar, uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 
Yardımcı Okumalar:
·         Brown, S.D. and Lent, R.W (2008). Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work, John Wiley&Sons.
 
PSK 410 GÖZLEM ve GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı klinik gözlem ve görüşmenin teorik temelini anlatmaktır. Teorik odağının yanı sıra bu derste, psikoterapilerde kullanılacak temel gözlem ve görüşme becerilerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Ders Kitabı: 
·         Eğitimde Gözlem ve Değerlendirme, Mehmet Yalçıner, Nobel Yayınevi, 2006. 
 
Yardımcı Ders Kitapları:
·         Microskills and Theoretical Foundations for Professional Helpers. Paula B. Poorman. Pearson Education, Inc.  Copyright  2003.
 
PSK 412 BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ
Dersin Genel Amacı:
Bu dersin amacı alkol, uyuşturucu, aşk bağımlılığı, kumar, teknoloji bağımlılığı gibi insan bilincini esir alan davranış ve tutumları incelemektir.
Ders Kitabı: 
·         Coombs, R.H. and Howaat W.A. (2005). The Addiction Conselor’s Desk Reference, Johns Waley&Sons.
 
PSK 414 ENDÜSTRİDE PSİKOTEKNİK UYGULAMALAR
Dersin Genel Amacı:
 
Psikoloji öğrencisine psikoteknik testlerin ve testlerin kullanım alanlarıyla ilgili bilginin öğretilmesi, öğrencilerin psikoteknik testleri uygulamayı öğrenmesi, test materyalinin tanıtılması, testle ilgili bilgilerin verilmesiamaçlanmaktadır.
Ders Kitabı: 
·         Aamodt,M.G.(2007) Industrial/Organizational Psychology; An Applied Approach (5th ed.), ThomsonWadsworth, USA
·         İbrahim Ethem Özgüven ( 2003)    Psikolojik Testler, PDREM, Ankara
·         Nursel Telman (1987) İş Psikolojis,   İstanbul
·         Nursel Telman, İlknur Özalp Türetgen (2005) Eleman Seçimi, Epsilon, İstanbul
 
PSK 416 ADLİ PSİKOLOJİ
Dersin Genel Amacı:
Bu derste, hukuk ve psikolojinin kesişim noktasında bulunan, adli psikoloji alanının ve uygulamalarının tanıtılması; bu alana dahil konuların detaylandırılarak incelenmesi; suç, suçlu ve mağduriyet ile ilgili öğrencilere bir bakış açısı sunulması amaçlanmaktadır.
Ders Kitabı: 
·         Howitt, D. (2010) Introduction to Forensic and Criminal Psychology, Pearson Prentes Hall.
 
PSK 418 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
   Dersin Genel Amacı:
Bu ders genel olarak, sağlık psikolojisi alanında kullanılan temel kavramların aktarılmasını hedeflemektedir. Sağlık psikoloji alanında yapılan araştırmalar ve yaygın olarak kullanılan araştırma metotlarının öğrenilmesi dersin bir diğer hedefidir.  Mevcut teori ve en son yapılan araştırmalar, sağlık algısı ve sağlık inançları, sigara içme, egzersiz yapma, diyet ve sağlık taraması konuları ayrıca incelenecektir. Bunlara ek olarak kadın sağlığı, hamilelik, düşük, doğum ve menopoz’la ilgili son çalışmalar irdelenecektir.
Ders Kitabı:
·         Okyavuz, Ü.H. (1999). Sağlık Psikolojisi: Giriş , Türk Psikologlar Derneği.
 
Yardımcı Okumalar:
·         Baltaş, Z (2000). Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri, Remzi Kitapevi.
·         Ogden J. (2007). Health Psychology (4th Eds.), Open University Press.
 

 <script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-11611729-2']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Matematik Bölümü
Psikoloji Bölümü
Sosyal Yaşam
Kulüp ve Topluluklar
Barınma
Sağlık
Güvenlik
Tarihçe
Akademik Takvim
Fakülte Yönetim Kurulu
Değişim Programları
Öğrenci Bilgi Sistemi
Personel Bilgi Sİstemi
Webmail
Öğrenci Webmail
© 2011 Melikşah Üniversitesi | Fen Edebiyat Fakültesi,Talas-Kayseri